انتشار روزنامه مردم داری به مناسبت حماسه ۱۰دی سال۵۷ مشهد
نمایش تصاویر
تبلیغات فرهنگی مشهدالرضا برای حماسه 10 دی سال 57 مشهد
نمایش تصاویر
برگزاری گارگاه گرافیک پوستر و تبلیغات شهری ۹ و ۱۰ دی سال ۵۷ مشهد
نمایش تصاویر
تبلیغات فرهنگی مشهدالرضا در دهه آخر صفر 1438
نمایش تصاویر
1